ثبات دو تا پنج ساله برای سود بازرگانی
به گزارش خبرنگار خبرگزاري صداوسيما محمد شريعتمداري در نشست شوراي گفتگوي دولت با بخش خصوصي با اشاره به اينکه بخش خصوصي از نبود ثبات­ در وضع تعرفه ها گله مند است گفت: معتقديم بايد در وضع مقررات از ثبات برخوردار باشيم ضمن اينکه از پيش آگهي مقررات و وضع همه مقررات نظر بخش خصوصي را جويا شويم.
وي اضافه کرد: اگر برخي وقت ها حوادثي اتفاق مي افتد که خوشايند بخش خصوصي نيست به مصالحي بر مي گردد که دولت برخي مواقع پيش مي گيرد و نمونه آن حمايت از توليد داخلي و صادرات با وضع مقررات جديد است.
شريعتمداري گفت: البته علت اين امر هم مديريت منابع ارزي کشور بود و وزارت صنعت مکلف شده بود که پيشنهادهايي را ارائه کند که در کوتاه مدت منجر به تصميم گيري براي تعرفه واردات بود اما در بلند مدت همان روال طبيعي براي سود بازرگاني مدنظر است که هرچه اين رويه ثابت بماند به نفع توليد و صادرات است.
وي گفت: پيشنهاد ما اين است که اتاق بازرگاني در جلسات وضع تعرفه ها و کاهش تعرفه ها درباره مواد اوليه واسطه اي و مواد مورد نياز براي توليد حضور داشته باشد که اين به نفع توليد است.
شريعتمداري همچنين گفت: هفته گذشته جلسه توسعه صادرات به آفريقا را داشتيم که با توجه به دستور کار قرار گرفتن تنوع بازارهاي صادراتي، آفريقا به علت برخورداري از ظرفيت هاي فراوان از اولويت هاي ماست که پيشنهاد کرديم چهار مرکز تجاري در چهار نقطه از آفريقا محصولات ما را­ ارائه کند بنابراين­ به درخواست ما اين کميته مشترک ميان اتاق بازرگاني و دولت براي توسعه صادرات به آفريقا شکل گيرد.
وزير صنعت، معدن و تجارت­ با انتقاد از نبود شرکت هاي صادراتي متوسط و بزرگ در کشور گفت: با اين نقيصه نمي توانيم توانايي هاي کشور را در بازارهاي بين المللي تجميع کنيم ضمن اينکه رقابت هاي مخرب ميان صادرکنندگان ايراني و بازارهاي خارجي آسيب ديگر متوجه صادرات ماست.